AVÍS LEGAL
Mitjançant aquest avís, IADIN, amb número d'identificació fiscal B-xxxxxxx, inscrita al Registre Mercantil, tom xxxxx, foli 1, full xxxxx, amb domicili social al carrer Mas Casanovas, 27. 08025 Barcelona, ​​titular de la pàgina web www.iadin.es, que es posa a disposició dels usuaris d'Internet.
La utilització del portal i la lectura de les condicions generals posteriorment exposades, suposa per a l'usuari la seva acceptació plena i expressa, assumint, la seva plena responsabilitat per l'incompliment total o parcial del que disposen les clàusules generals i particulars que s'exposen i de les accions legals i / o judicials que es puguin derivar com a conseqüència d'aquesta infracció.

Per això, l'usuari ha de llegir totes i cadascuna de les disposicions aquí presents, així com les successives modificacions que es vagin introduint tant en les condicions generals d'ús, com en les condicions específiques i particulars que es vagin afegint, que li seran de aplicació, i que l'usuari podrà contemplar mitjançant el seu accés al portal. Iadin per altra banda, es compromet a posar en coneixement dels usuaris, mitjançant notificacions, totes aquelles modificacions, canvis o inclusió de noves clàusules que es vagin incorporant a l'apartat de "condicions d'ús i responsabilitats".
En conseqüència, Iadin es reserva el dret a modificar les presents condicions generals d'ús, amb l'objecte d'adequar a la legislació vigent aplicable en cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat.
Les presents condicions generals d'ús, no exclouen la possibilitat que determinats serveis del portal, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més, a unes condicions particulars d'ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades per l'usuari abans de la seva activació.


CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL PORTAL. ACCEPTACIÓ I RESPONSABILITAT DE L'USUARI
Condició, qualitat i concepte d'usuari: Per usuari, s'entendrà tota aquella persona física o jurídica que accedeixi al portal www.iadin.es, per contemplar, albirar, indagar, buscar o consultar el seu contingut o per localitzar o adquirir qualsevol servei que sigui del seu interès.
Per a l'accés al portal com a consulta, recerca o visualització, no serà necessari un registre previ, exprés i acceptat com a usuari registrat del portal ni comunicar les seves dades.
Iadin assumeix la responsabilitat d'ús segons la normativa establerta en la Llei de Protecció de Dades de caràcter Personal i assegura haver adoptat totes aquelles mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa.
Ús del portal: L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i / o serveis oferts pel Portal seran sota el seu exclusiu risc i / o responsabilitat.
L'Usuari es compromet a utilitzar el portal i els serveis de conformitat amb la llei, amb les condicions generals, les condicions particulars de certs serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.
Així mateix, es compromet fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del portal ia no emprar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat industrial i intel·lectual, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.
L'usuari es compromet a no introduir o difondre al portal, virus o sistemes nocius susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de Iadin seus proveïdors, tercers aliens o tercers usuaris, així com de no introduir hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines web del portal i als serveis sense el degut consentiment
L'usuari es compromet i obliga a no realitzar cap acció que menyscabi el crèdit de Iadin o de tercers.
Veracitat de la informació: La informació proporcionada per l'usuari en tot moment haurà de ser veraç, responent l'usuari per totes aquelles manifestacions, dades, continguts, informacions i detalls que siguin falses, vagues i inexactes. L'usuari es compromet i s'obliga, a comunicar qualsevol canvi o modificació futura de les seves dades de caràcter personal, adaptant, en conseqüència, a la seva situació real. La inexactitud de la informació, eximeix Iadin de qualsevol responsabilitat per la falta d'informació de l'usuari en relació amb els serveis, activitats promocionals o descomptes, sempre que Iadin hagués actuat amb la deguda diligència en les seves comunicacions. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Iadin o a tercers per la informació que faciliti.
Acceptació per l'usuari: Pel sol ús del portal i la lectura de les condicions generals, i si escau de les particulars, l'usuari es compromet a acceptar sense reserves totes les condicions, assumint la seva responsabilitat com a conseqüència d'un ús inadequat, irresponsable , negligent, culpós o dolós del portal i dels seus continguts, i, assumint, les conseqüències i responsabilitats davant de qualsevol acció legal o judicial que s'interposi com a resultat de les seves actuacions.


RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT I CONTINGUT DEL PORTAL
Correcte funcionament, i disponibilitat continuada: Iadin no serà responsable per fallades en el funcionament del portal, així com tampoc per la interrupció, retards, lentitud, pèrdues o desconnexions en les comunicacions i en la transmissió dels missatges. Iadin no garanteix ni es fa responsable d'un funcionament i operativitat contínua, constant i ininterrompuda del portal.
Responsabilitat pels danys a l'usuari: Iadin no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari. Tampoc serà responsable dels danys i perjudicis que es causin en l'usuari per fallades i errors en l'accés, en les connexions, en les transmissions, en la interrupció sense justa causa del servei, per intrusions, virus informàtics, enviaments massius de publicitat o quan les esmentades causes, es deguin a situacions alienes al portal com per exemple defectes en l'ordinador de l'usuari, deficiència en la seva connexió, virus interns en l'ordinador de l'usuari, lentitud i problemes en les comunicacions que tingui l'usuari amb operadors de telefonia, o quan es deguin a causes de força major.
Responsabilitat en els continguts: BeSingular no garanteix la qualitat, exactitud o fiabilitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui l'origen, que circulin en el portal. L'usuari, assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l'accés a aquests continguts.
Responsabilitat per tercers: Iadin tampoc serà responsable com a conseqüència dels actes realitzats per tercers aliens al sistema, els quals, trencant les mesures de seguretat, duguin a terme actes contra els usuaris com l'enviament de virus informàtics, publicitat massiva o spam, correus comercials , interrupció del servei i accés als missatges.
Iadin es compromet i assegura haver adoptat totes les mesures tècniques, organitzatives i legals per a la seguretat de les comunicacions, tant en matèria de connexions segures com en matèria de protecció de dades de caràcter personal. El que Iadin no pot assegurar ni garanteix, i d'aquesta manera, s'eximeix de qualsevol responsabilitat, és de la invulnerabilitat total del seu sistema de seguretat ni la inviolabilitat de les comunicacions.
L'exoneració de responsabilitat prevaldrà, sempre que, Iadin provi que tenia un desconeixement d'aquests virus informàtics o actuacions per tercers, o encara coneixent, va actuar amb la diligència deguda per a retirar dades, impedir l'accés, eliminar els virus en els arxius informàtics o havent denunciat aquesta situació davant les autoritats competents.
Iadin tampoc serà responsable pels danys que puguin produir-se per casos de força major, fortuïts o no imputables a l'empresa. Tampoc és responsable pel funcionament inadequat del portal per raons que s'escapen de la seva competència, com a títol enunciatiu i no exhaustiu, mal funcionament dels operadors de telefonia, mala configuració de l'ordinador de l'usuari o la insuficient capacitat del sistema informàtic de l'usuari per suportar el contingut i l'extensió de la informació exhibida en el portal. No obstant això, Domonorte es compromet a posar la màxima diligència per resoldre els problemes tècnics, resoldre'ls o ajudar l'usuari a resoldre'ls.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Els continguts, elements i informació als quals l'usuari pugui accedir a través del Portal estan subjectes i protegits per les normes de propietat industrial i intel·lectual, incloent a les marques, noms comercials, llegendes, gràfics, logotips, patents i copyright, els quals pertanyen exclusivament a Iadin i es troben protegides per la legislació nacional, comunitària i internacional en matèria de Propietat industrial.
L'usuari es compromet a no suprimir, modificar, plagiar o alterar cap signe distintiu, marca, nom comercial, llegenda, gràfic o logotip. L'usuari accepta que l'accés al portal i als seus continguts no li atorga cap dret sobre la seva propietat, ni per la seva alteració o modificació, així com tampoc per a la seva explotació, apropiació indeguda, comercialització, ni per dur a terme qualsevol acte de denigració, confusió , aprofitament de la reputació, o qualsevol acte de competència deslleial que infringeixi els drets de propietat industrial de Iadin
En relació als continguts, dissenys, dibuixos i il·lustracions del portal, pertanyen en forma exclusiva a Iadin i es troben protegits per la legislació aplicable tant nacional com internacional. L'usuari reconeix que els drets de propietat intel·lectual de Iadin es troben protegits per la normativa establerta per a la Propietat Intel·lectual.
L'usuari reconeix que no li són cedits cap dels drets aquí establerts i es compromet a no explotar-los, reproduir-los, comunicar-los públicament, distribuir-los o descompilar-. Qualsevol acció contrària a aquests drets, seran responsabilitat de l'usuari, sent l'únic responsable davant de tercers i respondrà enfront de quantes accions legals o judicials s'iniciïn pel seu incompliment.
De tal manera, l'usuari es compromet a utilitzar aquesta informació exclusivament per a les seves pròpies necessitats, de consulta o d'ajuda ja no dur a terme, ni directament ni indirectament, cap explotació comercial dels serveis, del contingut, ni de qualsevol altra acció que afecti els drets de propietat industrial o intel·lectual del seu titular.
L'usuari, s'obliga també a no suggerir o incitar a tercers o tercers competidors de Iadin perquè duguin a terme actuacions prohibides per la llei o actes de competència deslleial que impedeixin el posicionament de l'empresa, que generin confusió, associació, produeixin un descrèdit a la imatge, marca o nom comercial, de menyspreu o actes comparatius a fi d'obstaculitzar la implantació, desenvolupament i correcta evolució de Iadin en el comerç.
L'usuari tampoc utilitzarà els signes distintius, per dur a terme accions comercials, en benefici propi o aliè. L'usuari s'abstindrà de dur a terme actes que atemptin contra la moral, l'ordre públic o els bons costums, així com actes que atemptin contra la dignitat, l'honor, la imatge, la intimitat personal o familiar, o que siguin il·lícits o atemptin contra la moralitat i els bons costums.
La responsabilitat per actuacions prohibides o contràries a la llei, seran exclusivament de l'usuari, comprometent-se a deixar indemne Iadin davant de qualsevol acció judicial o extrajudicial que es porti a terme com a conseqüència dels seus actes. L'usuari es compromet i es fa responsable de dur a terme el seu compliment ia estendre'ls a totes aquelles persones autoritzades per l'usuari per fer ús del seu accés restringit del portal.


CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Iadin informa que determinats usos del portal, impliquen un lliurament de dades de caràcter personal per l'usuari, autoritzant l'usuari mitjançant la seva comunicació al seu tractament i inclusió en els fitxers amb dades de caràcter personal que disposa Iadin .
Iadin assegura complir i aplicar totes les mesures de seguretat d'índole organitzatiu, tècnic i legal que es determina la normativa continguda en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa.
Iadin es compromet a instal·lar altres mitjans tècnics, organitzatius i legals addicionals en el futur, per adequar-se, en conseqüència, a l'evolució de les noves tecnologies en matèria de seguretat i infraccions tecnològiques. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.


MODIFICACIONS, SUSPENSIÓ DEL SERVEI
Modificacions: Iadin es reserva el dret per a qualsevol moment efectuar les modificacions que estimi convenient en el portal, organitzant, suprimint o afegint continguts, dades o serveis. Les esmentades modificacions, es duran a terme de forma unilateral i sense previ avís. En relació amb les condicions generals i particulars, Iadin es reserva el dret de modificar-les, alterar-les i / o redactar noves clàusules en funció de les noves activitats a què vagi ampliant o per adaptar-se a noves normatives i legislacions que vagin sorgint. Aquestes modificacions, només seran obligatòries a partir de la seva entrada en vigor i seran d'aplicació per a l'usuari en el mateix instant en que s'accedeixi al portal.
Suspensió del servei: Iadin es reserva el dret de suspendre de forma unilateral i sense preavís el servei, o, denegar l'accés al portal, de manera temporal o indefinida, a tot aquell usuari que incompleixi les presents condicions generals o particulars, o porti a terme actes il·legals, il·lícits i contraris a la llei, a l'ordre públic i als bons costums.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu el seu ús. Veure política de cookies